สำนักงานส่งเสริมวิจัย

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

   เป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  • ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม
  • พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทุกสาขาของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตลอดจนการประสานงานให้ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
  • บริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย        

read more

คลินิกงานวิจัย

ส่งเสริมวิจัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

กลุ่มปฏิบัติการ

ตารางกำหนดการจัดกลุ่มปฏิบัติการ

พบที่ปรึกษาวิจัย

ตารางกำหนดการพบที่ปรึกษา

กลุ่มความเป็นเลิศ

รูปประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการคลินิกงานวิจัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.