วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริม  สนับสนุน และบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม
  2. พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรทุกสาขาของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตลอดจนการประสานงานให้ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
  3. บริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยของบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย