ศูนย์จักษุกรรม

ศูนย์จักษุกรรม

เป็นหน่วยตติยภูมิชั้นสูงที่มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา  ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยและด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งประกอบด้วย

  • ศูนย์จอตาและจุดภาพชัด R-MaC (Retina and Macular Center)
  • ศูนย์รักษาสายตา (Refractive Surgery Center)
  • ศูนย์ต้อหิน (Glaucoma Center)
  • งานด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาและโพรงเบ้าตา (Oculoplastic Surgery)

ศูนย์รักษาสายตา (Refractive Surgery Center) ให้บริการแก้ไขความผิดปกติของสายตา (สั้น ยาว เอียง) ครบวงจร ด้วยวิธี PRK (Photorefractive Keratectomy), FemtoLASIK (Bladeless LASIK) และ ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการแก้ไขภาวะสายตาสั้นและเอียง
นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL) ในกรณีที่คนไข้มีสายตาสั้น ยาว เอียงมาก หรือมีกระจกตาที่ไม่เหมาะสม ในการรักษาด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ และมีการผ่าตัดใส่วงแหวนในกระจกตา (Intracorneal Ring) ในการปรับความโค้งและเพิ่มความแข็งแรงให้กระจกตา เพื่อรักษากลุ่มโรคกระจกตาผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการมองเห็นที่ดีขึ้น