กลุ่มปฏิบัติการ

จัดคลินิกงานวิจัย รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี 2565

ครั้งที่ วันที่ หัวข้ออภิปราย วิทยากร
1 พฤ. 26 ม.ค.66
13.00 - 16.00

การกำหนดหัวข้อวิจัย (พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์) 

ไม่มี VDO ย้อนหลังเนื่องจากเป็นการอบรมในรูปแบบ On-site 

น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) กนกเลขา สุวรรณพงษ์
น.ต.วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ 
2 พฤ. 23 ก.พ.66
13.00 - 16.00

การทบทวนวรรณกรรม (การเขียนเอกสารอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ละเมิด: Mendeley)

ดาวโหลด VDO และเอกสารประกอบย้อนหลังได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/1bEKq28xJk_xUUYJNfSitdn9bAAawWxvu?usp=share_link

น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ 
น.ต.หญิง ยุวดี วงษ์แสง 
3 พฤ. 27 เม.ย.66
13.00 - 16.00

การเขียนโครงร่างวิจัยตามแบบฟอร์ม พร.(เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย พร.)

ดาวโหลด VDO และเอกสารประกอบย้อนหลังได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/1hpRfPn4NQD6RyA-IiuEoZnCY71JeCCJ8?usp=share_link

น.ท.หญิง อาทิตยา ดวงมณี 
น.ท.หญิง ผศ.วัชราพร เชยสุวรรณ
4 อ.11 ก.ค.66
13.00 - 16.00

หัวข้อ การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทำอย่างไร

ดาวโหลด VDO และเอกสารประกอบย้อนหลังได้ที่ Link ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/1u-M8EciDM51tbxRYsTj6CT1Yt77DIZrk?usp=sharing

น.อ.เถลิงเกียรติ  แจ่มอุลิตรัตน์
5      
6