แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน กรมแพทย์ทหารเรือ

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เงินรายรับสถานพยาบาลและเงินกองทุนการวิจัย รพ.ฯ)
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรม จึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สำหรับบุคลากรของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ และตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้สอย และค่าตอบแทนผลงานวิจัยฯ ที่อนุมัติโดย ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 โดยเบิกจ่ายจากเงินรายรับสถานพยาบาลและเงินกองทุนวิจัย รพ.ฯ
2. มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนสำหรับผู้นำเสนอในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ ในลักษณะ Oral Presentation สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานสถานพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ หรือหน่วยแพทย์กองทัพเรือมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี พิจารณาให้ทุนโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ โดยจะให้การสนับสนุนเป็น 2 ลักษณะ คือ ทุนอุดหนุนทั้งหมด และทุนอุดหนุนสมทบ (มอบให้บางส่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่ง) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนประกอบด้วย 1.ค่าโดยสารเครื่องบิน 2. ค่าลงทะเบียน 3. ค่าที่พัก อนุมัติตามสิทธิกำลังพล ตามระเบียบกระทรวงการคลังและมาตรการประหยัดงบของ ทร. และบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายกับต้นสังกัดได้ และต้องมีหลักฐานแนบมาทุกรายการ โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จะพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม
3. เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของอาจารย์แพทย์ในการไปศึกษาอบรม เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาทางไกล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ ในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมหรือพัฒนาสื่อการสอน ที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปีของโรงพยาบาล
 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยระดับกองทัพ

1. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม โยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน การปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพไทย โดยสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ กองทัพไทย และเหล่าทัพต่างๆ
 
 
หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Homepage: https://dstd.mod.go.th
 
2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน การปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพเรือ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ
 
 
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เลขที่ 83 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170 โทร 02-475-7205 e-mail: nrdotech@navy.mi.th  Homepage: https://ndrdo.anvy.mi.th
 
3. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในด้านวิทยาการ การแพทย์ทหารและตำรวจ ตามระเบียบการให้ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย พ.ศ.2550 โดยมีลักษณะการให้ทุน 2 แบบ คือ ให้ทุนเป็นรายปี/งวดปี หรือให้ทั้งโครงการ
 
 
หน่วยงาน : สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โทรศัพท์ : 02-354-7592 02-354-7600-28 ต่อ 93793  e-mail: info@amsthai.org  Homepage: https://amsthai.org/

ไฟล์ดาวน์โหลด Download
ทุนภายในทร. Download