แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Informa-tion System) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารการจัดการพัฒนาโดยหน่วยงานระดับชาติหลายหน่วยงานร่วมกัน และเชื่อมโยงการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆโดยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่ https://nriis.brct.go.th/
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปละสาธารณสุข 
ห้วงเวลารับข้อเสนอโครงการ : ประมาณเดือนพฤศจิกายน
หน่วยงาน : ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2832-9200 Homepage: https://www/hsri.or.th
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนแก่โครงการวิจัยพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน ส่วนใหญ่งานวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ
หน่วยงาน : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2278-8200 Homepage: https://www.tsri.or.th/
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสว.)  
สนับสนุนการวิจัยเพื่อประมวลฐานองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือสุขภาพสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยมีแนวทางการสนับสนุน ดังนี้ 
 • การวิจัยเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะดีแก่ประชาชน ในประเด็นสุขภาพที่สำคัญของประเทศ
 • การวิจัยประเมินผลนโยบายหรือมาตรการสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพแก่ชุมชนโดยตรง  และเน้นกระบวนการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 • การวิจัยทดลองนวัตกรรมที่โอกาสเป็นตัวแบบเชิงระบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถมีผลกระทบสูง
หน่วยงาน : อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-343-1551 Homepage: https://www.thaihealth.or.th
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) รวมทั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดทำกรอบการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนวิจัย สำหรับแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศตามหน่วยบริหารทุน
หน่วยบริหารทุนที่บุคลากร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จะสามารถขอรับการสนับสนุนได้มีหลักๆ 2 หน่วย คือ
 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่บุคลากรสายแพทย์และสายการศึกษาขอรับทุนได้ คือ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ประชาคมอาเซียน การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
 2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่บุคลากรสายแพทย์และสายการศึกษาขอรับทุนได้ คือ การแพทย์สาธารณสุข วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
การพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (Nation-al Research Management Syatem, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
 1. มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัย
 2. มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัย ซึ่งต้องประกอบด้วย โครงการวิจัยยิอยอย่างน้อย 2 โครงการ ที่สามารถดำเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยย่อยมีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัยและมีรายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได้จริง
 3. มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
 4. งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 5. ต้องไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแห่งทุนวิจัยอื่น
หน่วยงาน : 196 ถนนพลหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-561-2445 ต่อ 412-413 โทรสาร 02-579-2284 Homepage: https://www.nrct.or.th
5. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
สนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ หรือบุคลากรในภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา หากเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมกับภาคเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้วิจัยต้องสังกัดในหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างได้ผล
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 112 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6500 ต่อ 2478-2579 Homepage: https://www.nectec.or.th

ไฟล์ดาวน์โหลด Download
รวมแหล่งทุนวิจัย Download