น.ท.หญิง ศรินยา ฉันทะปรีดา

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมงานวิจัย

1. ประวัติบุคคล

สาขาที่เชี่ยวชาญ(ภาษาไทย)
สาขาที่เชี่ยวชาญ(ภาษาอังกฤษ): 
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) :  
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : 
ตำแหน่งปัจจุบัน : 
ที่อยู่(ที่ทำงาน) : 
โทรศัพท์ : 
 41523
E-mail :  sarinya_chan@yahoo.com

2. ประวัติการศึกษา(วุฒิการศึกษา)

  • ปริญญาเอก 
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาตรี  

3. ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ / การบรรยาย / หลักสูตร

ลำดับ ปี พ.ศ. ที่จบ ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ / การบรรยาย / หลักสูตร