ภาพบรรยากาศ คลินิกวิจัย "เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย พร."

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566