ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ สำหรับการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2567