ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3759