การเสนอขอรับทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

สำหรับประชาชนทั่วไป หน่วยงาน หรือสถานศึกษาเสนอขอรับทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ MTJA กำหนด โดยต้องเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกันการพัฒนาและแสวงประโยชน์จากพื้นที่พัฒนาร่วมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail address : RCF_project@mtja.org