คลินิกงานวิจัย ครั้งที่ 2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ตั้งชื่อโครงการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์"

วันพุธที่ 17 เม.ย.67 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Teleconference อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โดยมีวิทยากร น.ท.หญิง ดร.อาทิตยา ดวงมณี เป็นผู้บรรยาย ผู้ใดที่สนใจลงทะเบียนสามารถ Scan QR ได้ตามโปรเตอร์ที่แนบ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เม.ย.67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สน.ส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ โทร.41523