(NEW) การขอทุนสนับสนุนงานวิจัย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ปี งป.67

กิจกรรมจัดทุนสนับสนุนวิจัยนี้ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้กับบุคลากรใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบฟอร์ม Download
1.แบบฟอร์ม ขออนุมัติรับทุนสนับสนุนงานวิจัย (แบบฟอร์มใช้เฉพาะปี งป.67) Download
2.แบบฟอร์ม การเบิกเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย Download