แบบฟอร์มของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัย พร.

 

หรือกดลิ้งค์ได้ที่  >> https://ethics.nmd.go.th/website/?page_id=684  

เลือกคอลัมภ์แรก>> ส่วนที่ 1 การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก 

หมายเหตุ: กรณีผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความได้ที่ https://research.spph.go.th/document.php?id=91

แบบฟอร์ม Download